IMIGOMO YEKUVULELA KUTFOLAKALA KWEMTSETFO NGAPHANDLE KWETINDLEKO

 

IMIGOMO YEKUVULELA KUTFOLAKALA KWEMTSETFO NGAPHANDLE KWETINDLEKO

Tinhlangano telwati lwemtsetfo emhlanganweni lowabanjwa eMontreal taphakamisa imigomo letsi:

·         Lwati lwesive lwetemtsetfo kuwo onkhe emave netinhlangano temhlaba wonkhe luyincenye yeluhlelo lwebuntfu. Kuphakamisa lizinga lekutfolakala kwalolwati lwetemtsetfo kukhomba kutfutfuka kwemtsetfo kanye nekuhlonishwa kwawo;

·         Lwati lwesive lwetemtsetfo luvulekele kuwo wonkhe umuntfu ngokusebentisa bucwephesha lobusembili;

·         Tinhlangano letisebenta kucopha lolwati lwemtsetfo tinelilungelo lekuwusakata nekubambisana nahulumende lokunguyena msunguli nemhleli walolwati, kumele baciniseke kutfolakala kwalo lwati kute lusakatwe esiveni;

Lwati lwesive lemtsetfo lusho lwati lwemtsetfo lolukhicitwe tingoni tesive letibekwe emagunyeni ekukhicita umtsetfo bese awuniketa sive. Loku kusho kwengetela ngayo imiphandzela yekucala kusinika umtsetfo, kufaka ekhatsi imitsetfo leyashaywa, tijubo tetinkantolo, tivumelwano temave kanye naleminye imiphandzela lelandzelako lengahunyushwa kute sitfole kuyo umtsetfo, loku kufaka imibiko yemabandla lahlunga umtsetfo,emabandla lacilonga inchubo yawo umtsetfo kanye nemaphepha lanemtsetfo lakhichitiwe ngetindleko tesive.

Lemiphandzela yemtsetfo lehunyushwako kufanele nayo itfolwe sive ngaphandle kwetindleko kantsi kusakwata kwalo lolwati lwetemtsetfo ngalokusekuphindziwe akukavumeleki.

Letinhlangano Telwati Lwetemtsetfo;

·         Tisakata lolwati lwemtsetfo ngebuchwephesha babongcondvo mshina tibutsatsa etingonini tesive letahlukene letinalolwati;

·         Tiniketa lolwati kalula ngaphandle kwetindleko;

·         Ataleli muntfu alutfole lolwati kuyo imiphandzela yalo nakuto ngalokunjalo njengebasakati balo;

·         Tisekela lemigomo njengekuphakanyiswa kwayo.

Tonkhe letinhlangano temtsetfo tiyakhutsatwa kutsi tingenele imihlangano nemifundza tikolo yetifundza nasemaveni lamanye kute kuvuleke ematfuba ekuchumana.

Ngalokunjalo leTinhlangano Tavuma:

·         Kukhutsata nekusekela kutfolakala kwelwati lwetemtsetfo esiveni sonkhe ngabo buchwephesha lobuphambili;

·         Kuchayisa bumcoka bendzima ledlawa ngulelo nalelo Live ekuvuleni tindlela tekutfolakala kwalolwati malula;

·         Kubambisana netinhlangano tonkhe nakuwo emave latfutfukako ekucinisekeni kuphumelela kwalemigomo nekushiyelana lwati kuto temtsetfo;

·         Kusitana nekusekelana ngalokuphelele kwato Tinhlangano letiseke ngalemigomo kulandzela:

·         Kutfutfukisa boHulumende naletinye tinhlangano tesive letiphendlela kutfolakala kwalolwati lwetemtsetfo

·         Kuniketa lusito kutebuchwepheshwa, nemibono kanye nekucecesha;

·         Kutfutfukisa lizinga lwebuchwephesha ngalokwanele;

·         Kushiyelana lwati ngemiphumela yetemfundvo lehlolwe ngalokujulile.

Kuhlangana njalo ngemnyaka, timeme naletinye tinhlangano letiphatselene nelwati lwemtsetfo kutsi tingenele lemigomo nalemihlangano, ngekulandzela inchubo lebekwe bahleli baletimigomo.

Kuniketa labasitakala ngalolwati lwetemtsetfo ngalokucacile yonkhe imibandzela yekusebenta lapho kudzingeka khona.

 

Lemigomo yabekwa Tihlangano telwati lwetemtsetfo ngemnyaka wa 2002 emhlanganweni lowawubanjwe eMontreal yase iyachitjetelwa ngemnyakawa 2003, 2004, 2007, Sydney, Paris nase Montreal ngekulandzelandzelana kwawo.

Downloads